Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

DIRECTIONS FOR ENSURING A SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF CHERNIHIV)

Holub Y. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Abstract:
The article reveals the main features of the development of the urban environment. The structure of the urban economy, the environmental aspects of the development of modern cities are considered. The economic progress of any city is closely related to the territory in which it is located. Prioritization of use by individual territories depends on changes in the socio-economic sphere. The main factors of transformational changes in the urban economy are highlighted, among them – the development of human society, which stimulates the emergence of new industries and technologies, the gradual loss of the cities industrial function due to the increasing influence of the services sector, concentration in the cities large numbers of the population, which causes the renovation of the infrastructure, development of service, cultural and entertainment facilities, the environmental degradation, which encourages cities to refuse dirty production and road transport. The ecological state of Chernihiv and the dynamics of its changes are characterized. Chernihiv belongs to the type of cities with relatively high level of industrial development. Industrial complex of the city, having significant share in the real sector of economy of the city, considerably influences the level and quality of life of city inhabitants. Industrial enterprises of the city went through a deep economic crisis, and beginning since 2002, stood on the way of post-crisis development, that means stabilization and rebirth of production. One of the peculiarities of industrial infrastructure of the city is that most of industrial facilities are located outside residential areas of the city. Analyzed the results of a survey among residents of the city on the idea of sustainable (balanced) development. According to the data, the population is characterized by insufficient information about the Sustainable Development Goals (SDGs). The results of a sociological study record the trend of the gradual spread of eco-regulatory practices among the population. First of all, it concerns energy conservation, cycling and rational use of natural resources.

Keywords:
city, sustainable development, environmental problems, environmental behaviour.

Language:
Ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.14

1.Bozhe-Garn’ye ZH., Shabo ZH. Ocherky po heohrafyy horodov. – M .: Prohress, 1967. – 324 s.
2.Grechanovska I. H. Misʹki terytoriyi yak ob’yekt vykorystannya // Ekonomichni nauky: Zb. nauk. pratsʹ. Seriya “Rehionalʹna ekonomika”. Vyp. 5 (17). CH.1. – Lutsʹk, 2008. – 11 s.
3. Herasymchuk Z.V., Polishchuk V.H. Stymulyuvannya staloho rozvytku rehionu: teoriya, metodolohiya, praktyka: Monohrafiya. – Lutsʹk: RVV LNTU, 2011. – 516 s.
4. Dmytruk O. Y. Urbanistychna heohrafiya. Landshaftnyy pidkhid. Metodyka landshaftnoho analizu urbanizovanykh terytoriy: Monohr. / O. Y. Dmytruk – K .: “Kyyivsʹkyy universytet”, 1998. – 139 s.
5. Karyy O.I. Prostir mista yak vazhlyvyy chynnyk yoho sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku // Komunalʹne hospodarstvo mist: naukovo-tekhnichnyy. sb. / Kharʹkov. nats. akad. hor. khoz-va; otv. red. L. N. Shutenko. – Kyyiv: Tekhnika, 2009. – Vyp. 94.
6. Kononenko O.Y. Aktual’ní problemi staloho rozvitku: navcho-metodichniy posíbnik / O.Y. Kononenko. – K .: DP «Prínt servís», 2016. – 109 s.
7. Kucheryavyy V.P. Urboekolohiya: Pidruchnyk / V. P. Kucheryavyy. – Lʹviv: Svit, 2001. – 440 s.
8. Lisovsʹkyy S.A. Osnovy staloho (zbalansovanoho) ekonomichnoho, sotsialʹnoho, ekolohichnoho rozvytku. – Zhytomyr, 2007. – 108 s.
9. Saversʹkyy V.V. Chernihiv (ekolohiya mista): misʹk. ekoloh. byul. / Chernih. misʹka administratsiya, viddil ekolohiyi ta ekonomiky pryrodokorystuvannya / [poryad .: V. V. Saversʹkyy ta in. ; pid zah. red. P. M. Novomlyntsya]. – Chernihiv: 2008. – 92 s.
10. Stalyy rozvytok mist. Upravlinnya proektamy ta prohramamy misʹkoho ta rehionalʹnoho rozvytku: materialy KH mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. / Ukr. asots. upr proektamy. – Kharkiv: KHNUMH, 2014 r. – 82 s.
11. Stolʹberh F.V. Ekolohiya mista: Uchebnyk / red. Stolʹberh F. V. – K .: Lybra, 2000. – 464 s.
12. Stratehiya rozvytku mista do 2020 roku. Skorochenyy analiz sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku mista Chernihova.
13. Tyminsʹkyy V. Chy ye u postradyansʹkykh mistakh maybutnye? // Misto i onovlennya. Urbanistychni studiyi / Predstavnytstvo Fondu im. Haynrikha Bʹollya v Ukrayini; Redkol .: S. Shlipchenko, V. Tyminsʹkyy, A. Makarenko, L. Males, I. Tyshchenko. – K .: FOP Moskalenko.
14. Trehobchuk V.M. Kontseptsiya staloho rozvytku dlya Ukrayiny: (formuvannya ekolohobezpechnoyi ekonomiky, resurso-ekolohichnykh i pryrodookhoronnykh problem) // Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny. – 2002. – № 2. – S. 31 – 40.
15. Analitychnyy zvit za rezulʹtatamy natsionalʹnoho sotsiolohichnoho opytuvannya «Uyavlennya pro naselennya Ukrayiny shchodo staloho rozvytku». – «Sotsys», 2017 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Zvit_Web_version%20for%20website.pdf
16. Savkiv U.S. Intehralʹna otsinka staloho rozvytku rehionu // Biznes-inform. – 2012. – № 1. – Elektronnyy resurs. – Rezhym dostupu: http://businessinform.net/pdf/2012/1_0/45_50.pdf

Download (.pdf)

Suggested citation:

Holub Y.  (2019) Directions for ensuring a sustainable city development (on the example of Chernihiv). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 72-76 (in Ukranian, abstr. in English).