Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧЕРНИГОВ)

Голуб Ю. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

Аннотация:
В статье раскрыто главные особенности развития городской среды. Рассмотрена структура городского хозяйства, экологические аспекты развития современных городов. Экономический прогресс любого города тесно связан с территорией, на которой он расположен. Установление приоритетности по эксплуатации отдельных территорий зависит от изменений в социально-экономической сфере. Выделены основные факторы трансформационных изменений хозяйства городов. Охарактеризованы экологическое состояние Чернигова и динамика его изменений. Проанализированы результаты опроса среди жителей города по представлении об устойчивом (сбалансированном) развитии. Результаты социологического исследования фиксируют тенденцию постепенного распространения экоатрибутивних практик среди населения.

Ключевые слова:
город, устойчивое развитие, экологические проблемы, экологическое поведение.

Язык:
украинский

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.14

Ссылки:

1.Bozhe-Garn’ye ZH., Shabo ZH. Ocherky po heohrafyy horodov. — M .: Prohress, 1967. — 324 s.
2.Grechanovska I. H. Misʹki terytoriyi yak ob’yekt vykorystannya // Ekonomichni nauky: Zb. nauk. pratsʹ. Seriya «Rehionalʹna ekonomika». Vyp. 5 (17). CH.1. — Lutsʹk, 2008. — 11 s.
3. Herasymchuk Z.V., Polishchuk V.H. Stymulyuvannya staloho rozvytku rehionu: teoriya, metodolohiya, praktyka: Monohrafiya. – Lutsʹk: RVV LNTU, 2011. – 516 s.
4. Dmytruk O. Y. Urbanistychna heohrafiya. Landshaftnyy pidkhid. Metodyka landshaftnoho analizu urbanizovanykh terytoriy: Monohr. / O. Y. Dmytruk — K .: «Kyyivsʹkyy universytet», 1998. — 139 s.
5. Karyy O.I. Prostir mista yak vazhlyvyy chynnyk yoho sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku // Komunalʹne hospodarstvo mist: naukovo-tekhnichnyy. sb. / Kharʹkov. nats. akad. hor. khoz-va; otv. red. L. N. Shutenko. — Kyyiv: Tekhnika, 2009. — Vyp. 94.
6. Kononenko O.Y. Aktual’ní problemi staloho rozvitku: navcho-metodichniy posíbnik / O.Y. Kononenko. – K .: DP «Prínt servís», 2016. – 109 s.
7. Kucheryavyy V.P. Urboekolohiya: Pidruchnyk / V. P. Kucheryavyy. — Lʹviv: Svit, 2001. — 440 s.
8. Lisovsʹkyy S.A. Osnovy staloho (zbalansovanoho) ekonomichnoho, sotsialʹnoho, ekolohichnoho rozvytku. — Zhytomyr, 2007. — 108 s.
9. Saversʹkyy V.V. Chernihiv (ekolohiya mista): misʹk. ekoloh. byul. / Chernih. misʹka administratsiya, viddil ekolohiyi ta ekonomiky pryrodokorystuvannya / [poryad .: V. V. Saversʹkyy ta in. ; pid zah. red. P. M. Novomlyntsya]. — Chernihiv: 2008. — 92 s.
10. Stalyy rozvytok mist. Upravlinnya proektamy ta prohramamy misʹkoho ta rehionalʹnoho rozvytku: materialy KH mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. / Ukr. asots. upr proektamy. — Kharkiv: KHNUMH, 2014 r. — 82 s.
11. Stolʹberh F.V. Ekolohiya mista: Uchebnyk / red. Stolʹberh F. V. — K .: Lybra, 2000. — 464 s.
12. Stratehiya rozvytku mista do 2020 roku. Skorochenyy analiz sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku mista Chernihova.
13. Tyminsʹkyy V. Chy ye u postradyansʹkykh mistakh maybutnye? // Misto i onovlennya. Urbanistychni studiyi / Predstavnytstvo Fondu im. Haynrikha Bʹollya v Ukrayini; Redkol .: S. Shlipchenko, V. Tyminsʹkyy, A. Makarenko, L. Males, I. Tyshchenko. — K .: FOP Moskalenko.
14. Trehobchuk V.M. Kontseptsiya staloho rozvytku dlya Ukrayiny: (formuvannya ekolohobezpechnoyi ekonomiky, resurso-ekolohichnykh i pryrodookhoronnykh problem) // Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny. – 2002. – № 2. – S. 31 – 40.
15. Analitychnyy zvit za rezulʹtatamy natsionalʹnoho sotsiolohichnoho opytuvannya «Uyavlennya pro naselennya Ukrayiny shchodo staloho rozvytku». — «Sotsys», 2017 [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Zvit_Web_version%20for%20website.pdf
16. Savkiv U.S. Intehralʹna otsinka staloho rozvytku rehionu // Biznes-inform. — 2012. — № 1. — Elektronnyy resurs. — Rezhym dostupu: http://businessinform.net/pdf/2012/1_0/45_50.pdf

Скачать (.pdf)

Рекомендуем цитировать эту статью так:

Holub Y.  (2019) Directions for ensuring a sustainable city development (on the example of Chernihiv). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 72-76 (in Ukranian, abstr. in English).