Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

Кислицька І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Визначено зміст та здійснено розмежування таких понять, як агробізнес, агропромисловий комплекс, аграрна сфера (галузь, сектор), сільське господарство. Окреслено існуючі проблеми статистичного обліку іноземних інвестицій в агробізнес. Проведено ретроспективний аналіз іноземного інвестування в аграрний бізнес України. Здійснено оцінку сучасних тенденцій іноземного інвестування в аграрному бізнесі України. Розглянуто структуру іноземних інвестицій в аграрний бізнес. Подано територіальні особливості фінансових надходжень від іноземних інвесторів в український агробізнес. Запропоновано заходи зростання та покращення структури іноземних інвестицій в агробізнес України як на державному, так і корпоративному рівнях.

Ключові слова:
агробізнес, агропромисловий комплекс, аграрна сфера, сільське господарство, прямі іноземні інвестиції.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.27

Посилання:

  1. Агробизнес Украины 2016/2017 [Электронный ресурс] // InVenture : Инвестиционный портал. – 2017. – Режим доступа : https://inventure.com.ua/analytics/investments/agrobiznes-ukrainy-2016-2017
  2. Инвестиции в АПК: Что ждет Украину в 2016 году [Электронный ресурс] // УкрАгроКонсалт. – 2016. – Режим доступа : http://www.ukragroconsult.com/news/investicii-v-apk-chto-zhdet-ukrainu-v-2016-m
  3. Долгошея Н. О. Теоретичні основи трактування агробізнесу в економічній науці / Н. О. Долгошея // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 76–78.
  4. Запотоцький С. Організаційні засади підвищення конкурентоздатності аграрного виробництва регіону / С. Запотоцький, І. Запотоцька, І. Бублик // Економічна та соціальна географія : наук. зб. / [Ред. Кол. : С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – К., 2010 – Вип. 1 (61) – С. 233–240.
  5. Марущинець А. В. Трансформація аграрної сфери та соціально-економічний розвиток Київського Придніпров’я : автореф. дис. … канд. географ. наук : 11.00.02 – економічна та соціальна географія / А. В. Марущинець. – К., 2016. – 26 с.
  6. Нагорна В. АПК України – важливий об’єкт досліджень академічної географічної науки (суть, ретроспектива, стратегічні напрямки) / В. Нагорна// Історія української географії. – 2002. – Вип. 5. – С. 72–77.
  7. Рєпін К. Схована для виробничої культури [Електронний ресурс] / К. Рєпін // Зерно : електронний журнал. – 2017. – Режим доступу : http://www.zerno-ua.com/journals/2017/iyun-2017-god/shovanka-dlya-virobnichoyi-kulturi
  8. Сурай І. Поняття державного управління аграрним сектором економіки України / І. Сурай // Зб. наук. пр. НАДУ ; за заг. ред. B. I. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – Вип. 2. – С. 259–270.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kyslytska I. (2018) Current trends of foreign investment in agribusiness in Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (71), 49-53 (in Ukranian, abstr. in English).