Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

АЛГОРИТМ ПРАКТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА

Бондаренко Е., Шорохова Р., Кирилюк М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Стаття присвячена розгляду питань розробки багатофункціональної інтерактивної тематичної карти критичної інфраструктури міста Києва з формулюванням відповідного алгоритму. На основі аналізу існуючих технологічних рішень практичної розробки інтерактивних карт – електронних картографічних моделей з режимом двосторонньої діалогової взаємодії користувача та програмно-технічного забезпечення їх функціонування – для конкретного рішення обґрунтовано застосування геоінформаційного технологічного підходу з візуалізацією.

Охарактеризовано теоретико-методологічний рівень розробки алгоритму створення інтерактивної карти критичної інфраструктури міста Києва з поданням на ньому концептуальної моделі географічних даних об’єкта картографування, який включає: опис і визначення географічних елементів, які його утворюють; встановлення способу їх представлення у стандартизованому інформаційному сховищі; вибір типів просторових об’єктів для показу елементів критичної інфраструктури на карті; формулювання вирішення питання про спосіб представлення їх вимірності та взаємозв’язків з об’єктами у реальній дійсності; зміст бази даних; вимоги щодо одержаних результатів. Методичний рівень алгоритму створення інтерактивної карти критичної інфраструктури за обраною технологією передбачає розробку логічної структури елементів бази даних відповідно до системи управління ними, що використовується в програмному забезпеченні, а також пов’язаний з апаратними і програмними засобами для його фізичної реалізації.

Основними етапами алгоритму створення інтерактивної карти критичної інфраструктури міста Києва, що формують логічну послідовність її створення, визначено: вибір програмних продуктів для забезпечення картографічної візуалізації необхідної тематичної інформації у вигляді показників картографування (об’єктів критичної інфраструктури) на географічній основі через застосування принципу мультирівневої генералізації за тайловим технологічним рішенням та серверним підходом (перший етап); представлення даних у реляційній базі відповідно до визначення та змісту просторових об’єктів та їх перетворення до показників картографування (другий); формування веб-сторінки для відображення загальногеографічної і тематичної інформації у сеансі діалогової взаємодії користувача з інтерактивною картографічною моделлю (третій етап).

Ключові слова:
інтерактивна тематична карта, критична інфраструктура, електронна картографічна модель, програмно-технічне забезпечення, алгоритм, мультирівнева генералізація, тайлове технологічне рішення.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.19

Посилання:

1. Берлянт А. М. Картография : [учебник для вузов] / Берлянт А. М. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 336 с.
2. Бондаренко Е. Л. Багатофункціональна інтерактивна карта регіону як альтернатива його комплексного електронного атласу / Е. Л. Бондаренко, Р. С. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2016. – № 64. – С. 61–64.
3. Бондаренко Е. Л. Інфраструктури просторових даних у вирішенні сучасних проблем регіону / Е. Л. Бондаренко // Часопис соціально-економічної географії. – 2013. – № 2 (15). – С. 29–33.
4. Геоинформатика : [учебн. для студ. вузов] / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов [и др.] ; под ред. В. С. Тикунова. – М. : Издательский центр “Академия”, 2005. – 480 с.
5. Поняття про критичну інфраструктуру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mailswm.com/2012/10/ponyattya-pro-kritichnu-infrastrukturu.html
6. Порядок формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-%D0%BF/paran17#n17
7. Adobe_Flash [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
8. European Programme for Critical Infrastructure Protection [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33260
9. Federal Register [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.federalregister.gov/documents/1998/08/05/98-20865/presidential-decision-directive-63-on-critical-infrastructure-protection-sector-coordinators
10. TileMill | Mapbox [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mapbox.com/help/define-tilemill/

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bondarenko E., Shorokhova R. (2018) Algorithm of practical development of the interactive thematic map critical infrastructure of Kyiv city. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (71), 5-10 (in Ukranian, abstr. in English).