Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОСИСТЕМ ДНІСТРОВСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО КРАЮ ДЛЯ АГРОУПРАВЛІНСЬКИХ ПОТРЕБ

Журавкевич А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Обґрунтовано теоретико-методичні засади ландшафтно-екологічного аналізу територій для агроуправлінських потреб. Визначено позиційно-динамічний підхід найдоречнішим в обґрунтуванні оптимальної ландшафтно-агрогосподарської організації територій. Досліджено особливості територіального прояву ерозійних процесів Дністровсько-Дніпровського краю. Проаналізовано ландшафтно-функціональну структуру території. Проведено якісну оцінку стійкості агрогеосистем Дністровсько-Дніпровського краю до ерозійних процесів. За допомогою ландшафтно-екологічного аналізу було обрано території, які потребують пріоритетної уваги управлінців при обґрунтуванні програм економічного розвитку регіонів, організації органічного землеробства та протиерозійних заходів, а також ті території, які є найстійкішими до ерозійних процесів.

Ключові слова:
ландшафтно-екологічний аналіз, геосистеми, ерозійні процеси, ландшафтні смуги, парадинамічний район, парадинамічний регіон.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.35

Посилання:

  1. Брауде И.Д. Закрепление и освоение оврагов, балок и крутых склонов. – М., 1959.
  2. Докучаев В.В. Овраги и их значение // Собр. Соч. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т.1. С.103-111.
  3. Докучаев В.В. Овраги, их происхождение и деятельность. – СПб., 1887. – 76 с.
  4. Докучаев В.В. Способы образования речных долин Европейской России. – М., 1949. Вып. 2.
  5. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз – Львів : Інститут українознавства, 1997.- 440с.
  6. Светличный А.А., Черный С.Г., Ф.Н. Лисецкий. Проблема эрозии почв в научном наследии Г.И. Швебса и основне направления его развития // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна. – 2009, № 849. – С. 8 -15.
  7. Светличный А.А., Черный С.Г., Швебс Г. И. Эрозиоведение : теоретические и прикладные аспекты : Монография. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 410 с.
  8. Швебс Г.И. Теоретические основы эрозиоведения. – К. : Вища школа, 1981. – 222 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Zhuravkevych A. (2017) Landscape-ecological analysis of the Dnister-Dnipro region geosystems for agro-management needs. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 177-180 (in Ukrainian, abstr. in English).