Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГІДРОЛОГІЇ СУШІ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЇ БУДІВНИЦТВА ВОДОСХОВИЩ В УКРАЇНІ)

Половка О.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса

Анотація:
Стаття присвячена розгляду історії утворення та причин, які спонукали людство до створення штучних водойм (водосховищ), а також висвітлено їх функції в різні часи розвитку людини в залежності від суспільного ладу в різних частинах земної кулі. В загальних рисах викладена історія розвитку будівництва водосховищ на території України та розглянуто географію поширення цих штучних водойм по основних річках і областях нашої держави. Акцентується увага читача на історичному зрізі наукових здобутків українських дослідників гідрології суші, які здійснили значні наукові напрацювання прикладного та теоретичного характеру саме в розбудову цього наукового напряму. Приділяється значна увага становленню кафедри географічної спрямованості в КНУ імені Тараса Шевченка та її науковим напрацюванням у напрямі гідрології суші.

Ключові слова:
гідрологія суші, водосховища, іригація (зрошення), водопостачання, Україна, Є. В. Оппоков, А. В. Огієвський, кафедра гідрології та гідроекології.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.33

Посилання:

 1. Авякян А. Б., Салтанкин В. П., Шаров В. А. Водохранилища. – М., 1987.
 2. Вендров С. Л. О русловых процессах на больших водохранилищах. – М., 1958.
 3. Вендров С. Л., Авакян А. Б., Дьяконов К. Н. Роль водохранилищ в изменении природных условий. – М., 1968.
 4. Вікіпедія [Електронний ресурс] / Водосховища України : Режим доступу до сайту: https://uk.wikipedia.org/wiki/Водосховища_України
 5. Водне господарство в Україні / упоряд. А. В. Яцик. — К., 2000.
 6. Водний фонд України : штучні водойми – водосховища і ставки / упоряд. В. К. Хільчевський. – К., 2014.
 7. Географічний факультет у персоналіях / упоряд. Я. Б. Олійник. — К., 2008.
 8. Географічний факультет в персоналіях : довідник / упоряд. Я. Б. Олійник. – 2-е вид., перероб. і доп. — К., 2013.
 9. Денисик Г. І., Хаєцький Г. С., Стефанко Л. І. Водні антропогенні ландшафти Поділля. – Вінниця, 2007.
 10. Дьяков К. П., Донченко Л. В. Экологическое проектирование и экспертиза: пособие для вузов. – М.,
 11. Институт геологических наук АН УССР / упоряд. В. Г. Бондарчук. — К., 1976.
 12. Ковальчук І. П. Географічні дослідження річок і річкових долин України // Історія української географії. — Тернопіль, 2007.
 13. Конограй В. А. Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища // Вісник Черкаського нац. Університету. Сер. Біологічні науки. – 2014. – № 2 (295).
 14. Куземко А. А. Рослинність долини річки Рось : синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона : Автореф. дис. … канд. біол. наук. – К., 2003.
 15. Максимович Н. И. Днепр и его бассейн : История и гидрография реки. Современные материалы по гидрологии Днепра и его главнейших притоков. – К., 1901.
 16. Матарзин Ю. М., Мацкевич И. К. Вопросы морфометрии и районирования водохранилищ // Вопросы формирования водохранилищ и их влияния на природу и хозяйство. — Пермь, 1970.
 17. Михайлов В. Н., Добровольский А. Д. Общая гидрология : ученик для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский. — М., 1991.
 18. Молявко Г. И., Франчук В. П., Куличенко В. Г. Геологи. Географы. Биографический справочник. – К., 1985.
 19. Огиевский А. В. Вопросы применения статистических и генетических методов в гидрологии // Известия АН СССР. – 1952. – № 1.
 20. Огиевский А. В. Гидрология суши (общая и инженерная) : учеб. пособие. – М.-Л., 1936.
 21. Огиевский А. В. Гидрометрия и производство гидрометрических работ. – М.-Л., 1934.
 22. Огиевский А. В. Макрогенетическая теория поверхностного стока и ее практические применения. Ответы оппонентам // Доклады ЦИП. – 1948. – Вып. 5 (Т. 1).
 23. Огієвський А. В. Гідрологія (басейнів суші). – Х. – К., 1933.
 24. Огієвський А. В. Зв’язок рівнів р. Дніпра коло м. Києва з рівнями р.р. Прип’яті, Березини, Сожу та Десни й пристосування знайденого зв’язку до цілів короткотермінових завбачань рівнів р. Дніпра // Інформаційний бюлетень Укрмета. – 1924. – Ч. 10-12.
 25. Огієвський А. В. Основні підсумки роботи Служби гідрологічних оповіщень Дніпробуду. – К., 1934.
 26. Огієвський А. В. Питання гідрології за кордоном // Звідомлення про закордонне відрядження до Німеччини, Австрії й Франції (4.ІХ – 20.ХІІ. 1927). – К., 1928.
 27. Огієвський А. В., Оппоков Є. В. Гідрометрія : підручник для ВТУзів. – К., 1930.
 28. Огородников В. И. Гидротехническое строительство мира и окружающая середа. – К., 2002.
 29. Огородніков В. І. Сучасний субаквальний седиментогенез у внутрішньоконтинентальних басейнах гумідної зони : Автореф. дис. док. геол. наук. – К., 2001.
 30. Оппоков Е. В. Водные богатства Украины. – К., 1925.
 31. Оппоков Е. В. Режим речного стока в бассейне Верхнего Днепра выше г. Киева. – К., 1913.
 32. Оппоков Е. В. Речные системы Полтавской губернии. 1901 – 1905, Ч. 1 – 2. – К., 1906.
 33. Оппоков Є. В. Болота-торф’яники. Походження, будова та типи боліт-торф’яників, їх глибина та довжина. – К., 1926.
 34. Паламарчук М. М., Закорчевна М. М. Водний фонд України : довідковий посібник. – К., 2001.
 35. Хільчевський В., Соколов В., Куций А. До 120-річчя вченого-гідролога А. В. Огієвського (деякі архівні дослідження) //. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — К., 2014.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Polovka E. (2017) Main stages of that directions for forming the research hydrology of sushi (on the example of the history of the construction of reservoirs in Ukraine). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 169-173 (in Ukrainian, abstr. in English).