Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Бондаренко Е., Кирилюк М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Стаття присвячена розгляду питань проектування бази даних об’єктів природно-заповідного фонду України (ПЗФУ) в Полтавській області, що стане інформаційною основою для укладання відповідної інтерактивної карти – електронної картографічної моделі, яка характеризується режимом двосторонньої діалогової взаємодії користувача та програмно-технічного забезпечення її функціонування, представляючи собою візуальну інформаційну систему.

Авторами на основі аналізу загальних вимог до розробки баз просторових даних сформульовано систему методологічних принципів проектування і створення бази даних як інформаційної складової майбутньої інтерактивної карти об’єктів ПЗФУ: комплексності, гнучкості системи запитів; універсальності інтеграції; несуперечливості, сучасності.

Основними етапами проектування бази даних об’єктів ПЗФУ визначено послідовне поєднання трьох рівнів: концептуального, логічного та практичного.

В процесі характеристики концептуальної моделі географічних даних бази об’єктів ПЗФУ вказано на її головне призначення, розроблено структуру одиниць заповнення бази даних необхідною інформацією для модельної території картографування (Полтавської області). Логічною структурою елементів бази даних об’єктів ПЗФУ відповідно до системи управління ними, що застосовується в програмному забезпеченні, яке планується до використання, обґрунтовано застосування реляційної моделі бази даних і мови структурованих запитів. На практичному рівні визначено обсяги збереженої у базі інформації та необхідні об’єми пам’яті комп’ютера (оперативної і довгострокової); розглянуто питання про впорядкування файлів на диску або інших носіях інформації для забезпечення програмного доступу до них, представлення даних у пам’яті комп’ютера за допомогою типів даних (в основному числового та символьного).

Визначено види джерел даних, необхідних для розробки й створення бази даних об’єктів ПЗФУ, вказано класи програмних продуктів для можливої реалізації її створення на фізичному рівні проектування

Ключові слова:
база даних, природно-заповідний фонд, інтерактивна карта, електронна картографічна модель, програмно-технічне забезпечення, геоінформаційна система, рівні проектування бази даних, джерела даних, реляційна модель. 

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.22

Посилання:

  1. Берлянт А. М. Картография : [учебник для вузов] / Берлянт А. М. Москва : Аспект Пресс, 2002. 336 с.
  2. Геоинформатика: [учебн. для студ. вузов] / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов [и др.] ; под ред. В. С. Тикунова. Москва : Издательский центр “Академия”, 2005. 480 с.
  3. Бондаренко Е. Л. Багатофункціональна інтерактивна карта регіону як альтернатива його комплексного електронного атласу / Е. Л. Бондаренко, Р. С. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. 2016. № 64. С. 61–64.
  4. Бондаренко Е. Л. ГІС і бази даних / Е. Л. Бондаренко. К. : РВВ НТУ, 2014. 144 с.
  5. Бондаренко Е. Л. Інтерактивні карти та інтерактивне картографування: сутність і взаємодія понять / Е. Л. Бондаренко, Р. С. Шорохова // Українська географія: сучасні виклики: зб. наук. праць ХІІ З’їзду УГТ. К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т. ІІІ. С. 16–18.
  6. Бубир Н. О. Електронні навчальні картографічні твори з інтерактивними функціями для потреб системи безперервної географічної освіти / Н. О. Бубир // Вісник геодезії та картографії. 2011. № 3 (72). С. 11–18.
  7. Смірнов Я. В. Науково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області / Я. В. Смірнов // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. геогр. наук за спеціальністю 11.00.12 (географічна картографія). К., 2015. 20 с.
  8. Шорохова Р. С. Сучасні підходи до розробки довідкових картографічних сервісів / Р. С. Шорохова, Е. Л. Бондаренко // Матеріали 7 науково-практичної конференції [“Національне картографування: картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів”] (Київ, 11 листоп. 2016 р.). К., 2016. С. 47–49.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Bondarenko E., Kyryliuk M. (2017) Nature reserve fund of Ukraine objects in Poltava oblast database design: information and software. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 118-122 (in Ukrainian, abstr. in English).