Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 Чир Н., 2 Качаровський Р.

1 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна
2 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

Анотація:
Здійснено комплексну оцінку туристично-рекреаційного потенціалу Ратнівського району Волинської області. Охарактеризовано основні природні рекреаційні ресурси та складові історико-культурної спадщини, що визначають туристичну спеціалізацію досліджуваного району. Проведено аналіз сучасного стану туристичної інфраструктури району за окремими підсистемами: заклади розміщення, заклади харчування, заклади дозвілля та побутового обслуговування, транспортна інфраструктура, звʼязок та інформаційне забезпечення, людський потенціал. Визначено роль ступеня сформованості туристичної інфраструктури у формуванні підґрунтя для економічного зростання району в цілому та оптимізації туристичної сфери зокрема. Окреслено основні проблеми структурних елементів туристичної інфраструктури району та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова:
туристично-рекреаційний потенціал, природно-рекреаційні туристичні ресурси, історико-культурна спадщина,  туристична інфраструктура, Ратнівський район, оптимізація туристичної інфраструктури.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.21

Посилання:

  1. Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк, 2008. – 112 с.
  2. Волинь туристична : путівник. – Київ, 2008.
  3. Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.
  4. Інформаційний потенціал туристських карт для популяризації рекреаційних можливостей регіону (на прикладі карти «Волинь–туристам») / Зоя Карпюк, Роман Качаровський, Олена Антипюк, Леся Колошко // Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 9.
  5. Каліновський Д. Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області і можливості їх використання в рекреації та туризмі / Д. Каліновський // Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – Вип. 6(255). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua.
  6. Олійник Я. Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія / Я. Б. Олійник, І. В. Єрко. – Луцьк, 2014.
  7. Програма розвитку туризму в Ратнівському районі на 2016-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ratadmin.gov.ua/normatyvno-pravova-baza/rozporiadzhennia-holovy-raiderzhadministratsii/item/3941-2016.
  8. Просторово-територіальні особливості розміщення природних та історико-культурних об’єктів вздовж основних елементів транспортної інфраструктури Волині / З. К. Карпюк, Р. Є. Качаровський, О. В. Антипюк, Л. К. Колошко // International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». – № 1(5). – Vol. 5. – January 2016. – P. 80–88. – [Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development (December 23–24, 2015, Abu-Dhabi, UAE»].
  9. Черчик Л. М. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Частина 1 / Л. М. Черчик, О. В. Міщенко, І. В. Єрко. – Лууцьк ,2014.
  10. Чир Н. В. Туристична інфраструктура як складова туристично-рекреаційного потенціалу Старовижівського району Волинської області / Н. В. Чир, Р. Є. Качаровський – Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації» : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2016.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Chyr N., Kacharovsky R. (2017) The research of the question of tourist-recreational potential of the Ratniv district of the Volhyn region. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 113-117 (in Ukrainian, abstr. in English).