Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Корнус А., Корнус О.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, Україна

Анотація:
Розглянуто трансформації галузевої та територіальної структури промисловості Сумської області. Проаналізовано частки окремих галузей промисловості регіону у вартості виробленої промислової продукції, з’ясовано їх динаміку. Встановлено зменшення питомої ваги промисловості у структурі валової доданої вартості, що створюється у регіоні, та у структурі зайнятості населення Сумської області, що свідчить про деіндустріалізацію економіки регіону. Також встановлено, що головною галуззю обробної промисловості за вартістю виробленої продукції є харчова промисловість, натомість машинобудування, яке тривалий час мало найбільшу часту у промисловості, як за вартістю продукції, так і за кількістю працівників, перемістилося аж на третє місце, пропустивши вперед ще й хімічну промисловість. Досліджено збіднення галузевої та розрідження територіальної структури промислового комплексу регіону.

Ключові слова:
трансформація, добувна промисловість, обробна промисловість, галузі промисловості, деіндустріалізація, Сумська область.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.20

Посилання:

 1. Валовий регіональний продукт у 2015 році : Статистичний збірник / За ред. І.М. Нікітіної. К., 2017.
 2. Голиков А. П. Сумская область (экономико-географическая характеристика) / А. П. Голиков, Л. Г. Панасенко, С. П. Сонько, Л. С. Шульженко // Экономическая география. 1987. Вып. 39. С. 107-121.
 3. Гудзенко П. А. Сумська область : географічний нарис. К., 1958.
 4. Зайняте населення за видами економічної діяльності та регіонами / Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.09.2017).
 5. Залесский К. И. Очерк природы и населения Сумского уезда Харьковской губернии. Харьков, 1915. 19 с.
 6. Корнус А. О. Деіндустріалізація регіонів України та її відображення у структурі зайнятості населення // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. 2013. Вип. 672-673 : Географія. С.113-116.
 7. Корнус А. О. Деіндустріалізація чи постіндустріалізація: проблеми типології регіонів України // Часопис соціально-економічної географії. 2014. Вип. 16 (1). С. 117-122.
 8. Корнус А. О. Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії. 2014. Вип. 20. С. 66-69.
 9. Корнус А. Географічні особливості трансформаційних процесів у машинобудівному комплексі Сумської області / А. Корнус, О. Корнус // Часопис соціально-економічної географії. 2015. Вип. 18 (1). С. 134-141.
 10. Корнус А. О. Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження) / А. О. Корнус, О. Г. Корнус. Суми, 2017. 136 с.
 11. Корнус О. Г. Сучасний стан машинобудівного комплексу у Сумській області / О. Г. Корнус, О. О. Приходько // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. 2014. Вип. 5. C. 64-69.
 12. Корнус О. Сучасний стан промислового комплексу міста Суми / О. Корнус, А. Корнус // Часопис соціально-економічної географії. 2013. Вип. 15 (2). С. 61-64.
 13. Леонтьєва Г. Г. Економічна і соціальна географія Сумської області. Суми, 1999.
 14. Леонтьєва Г. Г. Сумський промисловий вузол. Суми, 1996.
 15. Леонтьєва Г. Г. Географія Сумської області: населення і господарство / Г. Г. Леонтьєва, А. О. Корнус. Суми, 2006.
 16. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності по Сумській області у 2016 році. Головне управління статистики у Сумській області. – URL : http://sumy.ukrstat.gov.ua/data/express/1486987487_ e172702.doc (дата звернення: 13.06.2017).
 17. Промисловість України у 2007-2010 роках: статистичний збірник / За ред. Л.М. Овденко. К., 2011. 307 с.
 18. Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року / Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, Л.В. Страшинська, Е.І. Шелудько / За ред. проф. Л.В. Дейнеко. К., 2004. 212 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Kornus A., Kornus О. (2017) Geographical aspects of the transformation of industry of the Sumy region at the beginning of the XXI century. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 108-112 (in Ukrainian, abstr. in English).