Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПТІВ

Нестерчук І.

Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Анотація:
Значне число досліджень присвячено національним гастрономічним перевагам і виконано в рамках етнографії, культурології, історії, краєзнавства та лігвістики. При цьому аксіологічні особливості гастрономічного дискурсу різних національних співтовариств вивчаються не в повній мірі, незважаючи на високу ступінь їх значимості для розуміння як загального, так і специфічного в національних культурах. Гастрономічний туризм, незважаючи на його значимість з точки зору аксіологічного маркування та етнокультурної специфіки, є мало досліджено областью сфери обслуговування та розваг. В роботі розглядається статус гастрономічного дискурсу в аспекті тураксиології та обґрунтовані основні тураксиологічні категорії «концепт» та «дискурс» (розуміється як ситуативно-обумовлений вид діяльності), які служать в даному дослідженні виявленню тураксиологічних (культурно-ценнісних) характеристик гастрономічного дискурсу. Гастрономічний дискурс описується цінними характеристиками в параметрах добування їжі (сільське господарство, полювання, рибальство, здійснення закупівель), приготування їжі, домашньої, естетичної, ритуальної, соціальної ієрархізації харчових пріоритетів. Таким чином, акти комунікації, супроводжуютьі процеси добудування, придбання, оброблення та споживання харчових продуктів, кулінарія, у своїй національно-культурній своєрідності формує особливу систему – гастрономічний дискурс, що кваліфікується в термінах аксіології, так як в ньому відображені і концентруються норми, цінності, як загальнолюдські, так і ті, що належать певній культурі, а також суб’єктивні, гендерні та соціальні характеристики, стереотипи, традиції, ознаки національної самоідентифікації.

Ключові слова:
гастрономічний туризм, гастрономічний дискурс, аксіологічниі концепти, акти комунікації добування їжі, національно-культурна своєрідність, гастрономія, здорова їжа в українській культурі.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.18

Посилання:

 1. Артюх Л. Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних регіонів . – К.,1982 . – 112 с.
 2. Артюх Л.Ф. Їжа й харчування в Київській Русі. Етнографія Києва і Київщини . – К. Наукова думка, 1985.
 3. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. Історико-етнографічне дослідження . – К. Наукова думка, 1977.
 4. Барбарич А. І. Наші культурні рослини . – К, 1952.
 5. Басюк Д. І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні / Дарія Іванівна Басюк // Наукові праці НУХТ. – 2012. – № 45. – С. 128–132.
 6. Брентано Ф. О происхождении нравственного познания. СПб., 2000.
 7. Винделъбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм // Винделъбанд В. Избранное: Дух и история. – М., 1995.
 8. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу // Студії з української етнографії та антропології . – К. : Наукова думка. 1981. – 280 с.
 9. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології . – К.: Мистецтво, 1995. – 335 с.
 10. Гонтар Т. А., Молчанова Л. А. Пища и утварь // Полесье материальная культура .– К.: Наукова думка, 1988 . – С. 376 – 398.
 11. Ґонтар Т. А. Традиционная и праздничная пища украинцев Полесья в XIX-XX вв. // Советская этнография. – 1986. – №5 – С. 10-13.
 12. Доманицький В. Народний календар у Ровенськім повіті. Волинської губернії // Матеріали до української етнології . – Л., 1912 . – Т. 15. – С. 69 – 89.
 13. Київське Полісся : Етнографічне дослідження. – К.: Наукова думка, 1989. – 268 с.
 14. Кляп М. П. Шандор Ф. Ф. Современные разновидности туризма : научн. пособие. – М.: 2011. – 334с.
 15. Кравченко В. З побуту і обрядів північно-західної України. Збірник Волинського науково-дослідного музею . – Житомир,1928 . – 120 с.
 16. Кулинарный туризм : с чем его едят ? [Электронный ресурс]: Туристский портал Travel for life – Режим доступа: http://travelforlife.ru/p822/l5/%2017
 17. Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. – К., 1991. – 117 с.
 18. Народний календар Овруччини 50-х років ХІХ ст. в записі Михайла Пйотровського // Записки Наукового товариства імені Шевченка Л., 1995 . – Т 230. Праці секції етнографії і фольклористики . – С. 303 – 351.
 19. Несен І. Білий птах з чорною ознакою (за матеріалами з Рівненщини) Західне Полісся історія та культура . – Рівне, 2006. – Вип. 2.
 20. Полесье. Материальная культура / В. К. Бондарчук, И. Н. Браим, Н. И. Бураковская. – К., 1988. – 153 с.
 21. Смаль И. В. География туризма и рекреация : Словарь-справочник .– М. :учеб. кн. – Богдан, 2010. – 208с.
 22. Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под. ред. О. Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова, при участии Т.А. Дмитриева. М., 2009, с. 5-7.
 23. Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским . – Т. 7. – СПб., 1877.
 24. Чубинський П. П. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського. – К. 1995. – Кн. 1. – 222 с.; Кн. 2 – 233 с.
 25. Шандор Ф.Ф. Геотуризм – новая идея в туризме / Ф. Ф.Шандор, Г. В. Киш // Современные тенденции и стратегии развития туристического и гостинично- ресторанного бизнеса: материалы 3 -й межд. научно-практической. конф. «Туристический и гостинично-ресторанный бизнес в Украине: проблемы развития и регулирования» 22- 23 март. 2012, Черкассы, Украина: в 2-х томах /М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Черкас. держ. технол. ун -т – Т.1. – М ., 2012. – 500 с.
 26. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994.
 27. Hall M. Wine Tourism Around the World / Michael C. Hall, Liz Sharples, Brock Camboune, Nik Macionis. – Winepress Ltd., 2011. – 312 p.
 28. Kirshenblatt-Gimblett B. Culinary Tourism : [Предисловие] / B. Kirshenblatt-Gimblett [Пер.сангл. Э.Сирая] // Culinary Tourism.Edited Lucy M. Long . – The United States of America, 2004. – C. 2 .
 29. Husserl Е. Vorlesungen iiber Ethik und Wertlehre 1908-1914 // Husserl E. Gesammelte Werke. Bd. XXVIII. Dordrecht, 1988.
 30. Kolberg O. Dziela wszystkie . – Warszawa, 1968 . – T. 52 . – 571s.
 31. Michelin-starred restaurants – the Michelin Guide / France restaurants. [Electronic resource – PDF document]. – Access regime http: // http: // www. Viamichelin .com / uploads / 2013/ redguidefrance.pdf
 32. Moszynski K. Polesie Wschodnie. Materialy etnograficzne z wschodnie czesci b. Powiaty mozyrskiego oraz z powiatyrzeczyckiego . – Warszawa: Wydawnictvwo Kasy im. Mianowskiego,1927. – 328 s.
 33. Pesme J. O. Strategic operations and concentration in the Bordeaux-Aquitaine region / J. O. Pesme, M. C. Belis-Bergouignan, N. Corade // International Journal of Wine Business Research. – 2010. – Vol. 22. – № 3. – P. 22‒31.
 34. Scarpato R. Gastronomy Studies in Search of Hospitality. School of Tourism and Hospitality, La Trobe University, Australia / R. Scarpato // Journal of Hospitality and Tourism Management. Editors: Ass. Prof. Brent W. Ritchie, Prof. M. Deery.2002. Volume 9 Number 2-p.12.
 35. Rickert  H. System der Philosophie. Erster Teil : Allge- meine Grundlegung der Philosophie. Tubingen, 1921.
 36. Rokossowska Z. Chleb // Wisla . – Warszawa, 1899 . – T. 13. – S. 153 – 158.
 37. Sajna S.Shenoy. Food tourism and the culinary tourist. A thesis presented to the Graduate School of Clemson University. Advisor Dr. William C. Norman, 2005. – 210 p.
 38. What Is Food Tourism ? [Электронный ресурс]: Официальный сайт World Food Tourism Association – Режим доступа: http://www.worldfoodtravel.org/what-is-food-tourism/.
 39. Xose A. Armesto Lopez & Belen Gomez Martin. Tourism and quality agrо-food products : an opportunity for the spanish countryside [Электронный ресурс] / Territorial Scenarios and Visions for Europe. Royal Dutch Geographical Society KNAG . – 2006. [p.177]: – Режим доступа: http://www.et2050

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Nesterchuk I. (2017) Gastronomic tourism: exploration of acsyological concepts. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 97-102 (in Ukrainian, abstr. in English).