Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ В МЕЖАХ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ У М. ШПОЛА

Мельник Л., Батиченко С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Визначена тестова ділянка дослідження в місті. Окреслені періоди забудови та розвитку міста та тестової ділянки зокрема. Проаналізоване стратегічне бачення розвитку міста Шполи. Охарактеризовані ознаки типовості тестової ділянки дослідження та її роль в міському просторі.. В межах тестової ділянки модельного міста дослідження охарактеризовані зміни міського простору. Визначені та дана характеристика осередкам модернізації території. Визначені агенти впливу на процеси модернізації та комерціалізації міського простору тестової ділянки дослідження, які розташовуються за її межами.

Ключові слова:
мале місто, трансформація, модернізація, функціональні зміни, периферійно-аграрне середовище

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.16

Посилання:

 1. Вишиванюк М.М. Регулювання соціально-економічного розвитку малих міст [Текст] : автореф. дис. канд. економ. наук : 08.00.05 / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 25 с.
 2. Дерун Т.М. Проблеми розвитку малих міст в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства [Електронний ресурс] / Т. М. Дерун  // Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 2 (10). – Режим доступу :  http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2009_2/
 3. Дерун Т.М. Формування та реалізація державної політики розвитку малих міст України [Текст] : автореф. дис. канд. економ. наук : 00.02 / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – 23 с.
 4. Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області : суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : монографія [Текст] / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 198 с.
 5. Доценко А.І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України [Текст] / А.І. Доценко// Український географічний журнал. — 2011. — № 1. — С. 51–55.
 6. Дронова О.Л. Геоурбаністика : навч. посіб. [Текст] / О.Л. Дронова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 419 с.
 7. Заваріка Г. М. Трансформація розселення Луганської області : монографія [Текст] / Г. М. Заваріка. – Луганськ, Ноулідж, 2012. – 179 с.
 8. Мезенцев К.В. Тренди розвитку міських поселень в Україні : стійкі та вразливі міста [Текст] /К.В. Мезенцев// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. – К., 2013. – Вип. 1(61). – С. 31-36
 9. Мезенцев К.В., Підгрушний Г.П., Мезенцева Н.І. Регіональний розвиток в Україні : суспільно-просторова нерівність і поляризація : монографія [Текст] / К.В. Мезенцев, Г.П. Підгрушний, Н.І. Мезенцева. – К.: ДП «Прінт сервіс», 2014. – 132 с.
 10. Мельник І.Г. Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області [Текст]  автореф. дис… канд. економ. наук : 11.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка МОН України – Київ, 2006. – 20 с.
 11. Мозговий А.А. Функціональний розвиток малих міст в регіональній системі розселення (на прикладі Подільської регіональної системи розселення) [Текст] : автореф. дис. канд. геогр. наук : 11.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка МОН України. – К., 2004. – 21 с.
 12. Перцик Е.Н. Геоурбанистика : учебник [Текст] / Е.Н. Перцик. – М., 2009. – 432 с.
 13. Петрук С.Л. Малі міські поселення України : аналіз сучасного соціально-економічного стану та проблем розвитку [Текст] /С.Л. Петрик// Український географічний журнал. — 2011. — № 4. — С. 50–54.
 14. Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР (особливості розвитку і розміщення, типологія, територіальні системи і перспективи) : монографія [Текст] / Ю.І. Пітюренко. – К., 1972. – С.
 15. Функции городов и их влияние на пространство [Текст] / под. ред. Л.Г. Руденко. – К. : Феникс, 2015. – 292 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Melnyk L., Batychenko S. (2017) Transformation directions and elements of modernization identification within the research test area in the city of Shpola. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 87-91 (in Ukrainian, abstr. in English).