Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ГЕОЕКОСИСТЕМИ ТУЛЬЧИНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТПВ

Михайленко В., Шолохова А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Проаналізовано шляхи міграції важких металів в складі фільтраційних вод з Тульчинського полігону твердих побутових відходів (ТПВ) із застосуванням системного геоекологічного аналізу, ландшафтно-геохімічного підходу та басейнового принципу охорони ґрунтових вод. Виявлено ландшафтно-геохімічні бар’єри, як ймовірні місця акумуляції водорозчинних форм важких металів. Досліджений європейський досвід застосування фіторемедіаційних технологій для очищенння місць захоронення відходів від токсичних речовин. Надано рекомендації щодо впровадження фіторемедіаційних заходів для рекультивації Тульчинського полігону, очищення прилеглих земель сіськогосподарського призначення та зменшення небезпек поширення забруднень трофічними ланцюгами.

Ключові слова:
фільтрат, тверді побутові відходи, басейновий принцип, ландшафтно-геохімічний підхід, фіторемедіація, важкі метали.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.13

Посилання:

 1. Bhatnagar A. Hunting for valuables from landfills and assessing their market opportunities : A case study with Kudjape landfill in Estonia / Bhatnagar A., Kaczala F., Burlakovs J., Kriipsalu M., Hogland M. / Waste Management & Research. – 2014. –  627-635
 2. Dushenkov S. M. Phytoremediation: a novel approach to an old problem / Dushenkov S. M., Kapulniv Y., Blaylock M. // Global Enviromental Biotechnology Ed. Wise D. Y. Amsterdam : Elserier Science B. V. – 1997. – p. 563–572.
 3. Jensen Ledin A. Christensen T. Speciation of heavy metals in landfill-leachate polluted groundwater / Water Research. – 1999. – V.33. – p. 2642-2650
 4. Кasting U. Reinigungsleistung von zentralen Anlagen zur Behandlung von Abflüssen stark befahrener Straßen. Dissertation, Universität Kaiserslautern. [Electronic resource] – http://deposit.- ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=966330110&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=966 330110.pdf
 5. Marchand C. Phytoremediation of petroleum hydrocarbons and trace elements contaminated soil / Linnaeus University. Dissertation No 279/2017, ISBN : 978-91-88357-63-2
 6. Moore J. Moore E.A. Environmental Chemistry Acad. Press, INC 1976. p. 321-323
 7. Shaylor H., McBride M., Harrison E. Sources and Impacts of contaminants in Soil / Cornell Waste Management Institute [Electronic resource] – http:// cwmi.css.cornell.edu
 8. Valujeva K. Fitoremediacija izmantosanas iespejas Latvija / K. Valujeva, I. Grinfelde, I. Straupe. – Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā. – 2016. – p. 118.
 9. Аналіз стану сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2016 рік : стат. інф. Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua
 10. Гловин Н.М. Оцінка впливу рухомих форм важких металів Рb, Сu, Νi, Сd, Zn на якість підгрунтових вод за допомогою фізико-хімічних методів аналізу // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. : хімія. – №20. – с.33-36 1
 11. Малишева Л.Л. Геохімія ландшафтів : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2000. – 472 с.
 12. Стратегія інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами у Тульчинському цільовому регіоні – Тульчин : DESPRO. – 2012
 13. Технічний звіт щодо коригування матеріалів великомасштабного обстеження ґрунтів КСПІ ім. Леніна с. Суворівське та земель запасу Суворовської сільської ради – Вінниця : Українська академія аграрних наук, 1994. – 168 с.
 14. Шолохова А. С. Геоэкологическая характеристика Тульчинского полигона твёрдых бытовых отходов / А. С. Шолохова, В. П. Михайленко. // Международный молодёжный научный экологический форум „Ecobaltica“. Сборник трудов – Гродно : Изд-во Гродн. Гос. Аграрн. Ун-та. – 2017. – С. 176–187.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Mykhaylenko V., Sholokhova А. (2017) Possibilities of phytoremediation for land recovery of Tulchin MSW landfill geoecosystem. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 68-72 (in Ukrainian, abstr. in English).