Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТУПЕНЮ ВТОРИННОГО ОСОЛОНЦЮВАННЯ ҐРУНТІВ АНТРОПОГЕННИХ ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

1 Лозовіцький П., 2 Молочко А.

1 ЦГО імені Бориса Срезневського, Київ, Україна
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
На підставі узагальнення і математичного моделювання результатів тривалих багаторічних досліджень зміни вмісту обмінних основ ґрунтів антропогенних природно-технічних систем, проведених автором і іншими дослідниками на зрошувальних землях півдня України, установлена емпірична залежність осолонцювання верхнього горизонту автоморфних ґрунтів в залежності від мінералізації й складу поливної води й тривалості зрошення та запропоновано формули прогнозування ступеню їх осолонцювання як за натрієм, так і за магнієм. Отримані узагальнені результати досліджень свідчать, що поливна вода з мінералізацією 0,5 г/дм3 викликає слабке осолонцювання ґрунту за натрієм через 45 років зрошення; 1 – 35; 1,5 – 15; 2 – 7; 3 г/дм3 і більше – вже у перший рік зрошення.

Середній ступінь натрієвого осолонцювання зрошуваних високо буферних ґрунтів наступає при зрошенні водою з мінералізацією 1,5 г/дм3  через 50 років; 2,0 г/дм3 – 40; 3,0 г/дм3 – 20; 4,0 г/дм3 – 5; з мінералізацією 5,0 г/дм3 і більше – у перший рік зрошення. Сильний ступінь натрієвого осолонцювання зрошуваних високо буферних ґрунтів наступає при зрошенні водою з мінералізацією 3,0 г/дм3 через 53 роки зрошення; 4,0 г/дм3 –37; 5,0 г/дм3 – 22; 6,0 г/дм3 – 12; з мінералізацією 7,0 г/дм3 і більше – у перший рік зрошення. Натрієві солонці на зрошуваних землях утворюються при зрошенні поливною водою більше 5 г/дм3 після 55 років зрошення; 6,0 г/дм3 – 40; 7,0 г/дм3  – після 20 років зрошення. Чим вищий уміст увібраного магнію у ґрунтах до початку зрошення, вища мінералізація поливної води й більший термін зрошення, тим швидше осолонцьовуються зрошувані ґрунти за магнієм. Чим вища сума увібраних основ у ґрунтовому вбирному комплексі (ГВК) до початку зрошення, менша мінералізація поливної води і довший термін зрошення, тим більш значне зниження суми увібраних основ і тим нижча буферна здатність зрошуваних ґрунтів.

Ключові слова:
ґрунтовий вбирний комплекс, увібрані катіони, ступінь осолонцювання, тривалість зрошення, якість поливної води, база даних, математичне моделювання, кореляційні зв’язки, емпіричні рівняння.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.3

Посилання:

 1. Буданов М.Ф. Влияние орошения минерализованными водами на почвы / М.Ф.Буданов // Научные труды УкрНИИГиМ. Выпуск 77/3. – Киев. 1956. – С. 77-109.
 2. Буданов М.Ф. Влияние продолжительного орошения на почвы массива Камьянский под // Научные труды Камьянско-Днепровской исследовательской мелиоративной станции / М.Ф. Буданов, Г.П. Куденко. – Киев : УАСГН, 1960. Т.1. – С. 93-104.
 3. Буданов М.Ф. Вплив зрошення на ґрунтові та гідрогеологічні умови Інгулецького масива / М.Ф. Буданов,  І.К.  Мошинська // Зрошення, вип. 81/7. Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – С.4-27.
 4. Буданов М.Ф. Система и состав контроля за качеством природных и сточных вод при использовании их для орошения / М.Ф. Буданов – К. : Урожай, 1970. – 48 с.
 5. Каленюк С.М. Ефективність штучного дренажу в умовах багаторічного зрошення на прикладі Вище-Тарасівської зрошувальної системи / С.М. Каленюк, П.С. Лозовіцький // Меліорація і водне господарство. 2001. Вип. 87. – С.91-101.
 6. Кириенко Т.Н. Оценка влияния орошения на плодородие черноземов степного Крыма / Т.Н. Кириенко, В.И. Бовсуновский, О.И. Жовтоног, С.В. Горбатенко // Мелиорация и водное хозяйство. – Киев, Урожай, Вып. 74, 1991. – С.3-6.
 7. Корж А.М. Динамика засоления почв в условиях орошения / А.М. Корж // Водное хозяйство, Киев, 1966. – Вып. 6, – с.79-83.
 8. Корж А.М. Осолонцевание почв при орошении минерализованными водами / А.М. Корж // Водное хозяйство, – К. , 1966. – Вып. 4. – С.113-120.
 9. Лозовицкий П.С. Изменение свойств темно-каштановой почвы в условиях длительного орошения на Каховской оросительной системе / П.С. Лозовицкий // Россия. – М. : Почвоведение. 2005. – № 5. – С.620-633.
 10. Лозовицкий П.С. Изменение свойств чернозема южного при орошении подземными водами / П.С. Лозовицкий // Россия.  – М. : Агрохимия. 2005. – № 5. – С. 21-33.
 11. Лозовицкий П.С. Мониторинг гумусного состояния почв Ингулецкой оросительной системы / П.С. Лозовицкий // Россия. – М. : Почвоведение. 2012. – № 3. – С. 336-349.
 12. Лозовицкий П.С., Каленюк С.М. Влияние горнорудного производства в Криворожском бассейне на химический состав почвенного покрова прилегающих территорий / П.С. Лозовицкий // Россия. – М. : Почвоведение. 2002. – № 5. – С. 617-628.
 13. Лозовицкий П.С. Изменение свойств южных черноземов при длительном орошении минерализованными водами / П.С. Лозовицкий, С.М. Каленюк // Россия. – М. : Почвоведение. 2001. – № 4. – С. 478-495
 14. Лозовицкий П.С. Влияние орошения на свойства и плодородие тёмно-каштанових почв / П.С. Лозовицкий, И.В. Ткаченко // Россия. – М. : Почвоведение, 1992. – № 5. – с. 75-85.
 15. Лозовіцький П.С. Вплив 40-річного зрошення мінералізованою водою на хімічний склад ґрунтового покриву Інгулецького масиву / П.С. Лозовіцький // Меліорація і водне господарство. – Вип. 91. 2004. – С.193-208.
 16. Лозовіцький П.С. Вплив зрошення мінералізованою сульфатною натрієвою підземною водою на властивості чорноземів південних міцелярно-карбонатних / П.С. Лозовіцький // Водне господарство України. 2002. – № 5-6. – С. 2-8.
 17. Лозовіцький П.С. Вплив тривалого зрошення мінералізованою водою на зміну хімічного складу грунтового покриву Інгулецького масиву / П.С. Лозовіцький // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. 2001. – Вип. 2. – Харків: Видавництво ХНУ. 2001. – С. 77-85.
 18. Лозовіцький П.С. Вплив тривалого зрошення слабомінералізованою водою на показники родючості чорноземів південних / П.С. Лозовіцький // Вісник аграрної науки, 1996, – № 3. – с. 21-26.
 19. Лозовіцький П.С. Зміна властивостей і показників родючості темно-каштанових ґрунтів під впливом зрошення / П.С. Лозовіцький, І.В. Ткаченко // Меліорація і водне господарство, – К, 1993. – Вип. 79. – с.3-9.
 20. Можейко А.М. Гипсование солонцеватых каштановых почв УССР, орошаемых минерализованными водами / А.М. Можейко, Т.К. Воротник // Тр. Укр. НИИ почвоведения, т. 3. – Харьков, 1958. – с. 111-208.
 21. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты / Гоголев И.Н., Баер Р.А., Кулибабин А.Г. и др. Одесса, Элита. 1992. – 436 с.
 22. Хруслова Т.Н. Приемы мелиорации почв и воды при орошении черноземов водой водохранилища Ялпуг / Т.Н. Хруслова, Г.Е. Немировский // Сб. научн. Трудов “Вопросы мелиорации почв и воды”. – Киев, УкрНИИГиМ, 1987. – С. 41-46.
 23. Циркуляр № 969 Департамента сельского хозяйства США. Классификация оросительной воды (сокр. Пeр. с англ). 1955.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Lozovitskii P., Molochko A. (2017) Regularities of degree of soil secondary alkalinity of anthropogenic natural-technical systems Southern Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 18-25 (in Ukrainian, abstr. in English).