Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Оформлення статей

Вимоги – 2019!

1. УДК у першому рядку із вирівнюванням за лівим краєм (Arial, 8 pt, напівжирний).
2. Перший ініціал та прізвище автора (-ів), науковий ступінь або посада (для тих, хто не має наукового ступеня) із вирівнюванням за правим краєм (Arial, 8 pt, напівжирний), установа, яку представляє, місто, країна. Також рекомендується вказувати наявні сторінки ResearhGate, ORCID, SSRN, Microsoft Academic.
!!! Рекомендовано залучати до авторського колективу зарубіжних дослідників з відповідної тематики.
3. Анотація українською від 1800 знаків (від 250 слів однією мовою) із застосуванням безособових конструкцій, наприклад: „Досліджено …”, „Розроблено …”, „Отримано … ” тощо (Arial, 8 pt, напівжирний курсив). Окрім об’єкту та результатів дослідження необхідно зазначати актуальність теми дослідження та методологію дослідження.
4. Назва статті (5-9 слів) подається ПРОПИСОМ з вирівнюванням по центру (Arial Black, 10 pt, звичайний). У назві не використовувати словосполучення типу „Дослідження питання …”, „Деякі питання …”, „Проблеми …”, „Шляхи …” тощо. Перед назвою статті та після неї пропускається один рядок
5. Текст статті набирається виключно у форматі А4 (210*297 мм) книжкової орієнтації, вирівнюється за шириною. Шрифт: Arial, 9 pt, інтервал 1,0. Поля: верхнє 2,54, нижнє 2,0, ліве 1,8, праве 1,8 см. Переплетіння: 0. Від краю до колонтитула верхнього та нижнього по 1,7 см. Абзац – 0,5 см. Жодних відступів перед і після абзацу не повинно бути. Не використовувати стильову розмітку. Сторінки не нумерувати.
Стаття має бути витримана у рівному і академічному стилі, мова матеріалу – високої якості, текст вичитаний автором. На одній сторінці може бути не більше 5 помилок.
6. Обсяг статті не повинен перевищувати 7 сторінок (1,1 д.а.) для авторів із науковим ступенем доктора наук, 6-5 сторінок (0,7 д.а.) – кандидатів наук, 5-4 сторінки (0,5 д.а.) – без наукового ступеня.
7. Структура тексту – головні рубрики:
Актуальність дослідження / Постановка проблеми (обґрунтувати перспективи та важливість дослідження)
Аналіз останніх досліджень і публікацій (не простий перелік списку джерел через вираз «питання досліджували…», а саме аналіз останніх та актуальних джерел з даної тематики, рівень вивченості питання дослідниками у відповідній сфері дослідження)
Мета (завдання) дослідження
Методика та методологія (де не просто перераховані методи, а розкрито алгоритм їх використання)
Виклад основного результатів дослідження
Висновки (наукова новизна та перспективи дослідження)
8. У тексті не допускається наявність зносок та посторінкових посилань. Посилання на першоджерела подаються у квадратних дужках: [1], або [1; 6], або [1, с. 5], або [4, с. 5; 7, с 10-11]. Не подавати розгорнутих посилань (типу: Іваненко А.В. Вступ до фаху. – К., 2003. – С. 15). Усі цитати подавати українською мовою й обов’язково супроводжувати посиланням на джерело і конкретну сторінку.
9. Список використаних джерел подається з наскрізною нумерацією з абзацу за абеткою (Arial, 7 pt, звичайний). Прізвища та ініціали авторів виділяються курсивом. Назву видавництва та кількість сторінок не зазначати.
Відсоток самоцитування не має перевищувати 20-25 %.
Бажано, щоб у статті були присутні джерела не більше трирічної давнини. Бажана наявність посилань doi або гіперпосилання. Не можна (як правило) обмежуватися тільки джерелами, виданими у країні афіліації авторів статті, особливо коли питання стосується загальних проблем, тому обов’язковим є посилання на іноземні джерела. Список джерел має включати посилання на матеріали, що публікувалися за тематикою матеріалу у виданнях включених до наукометричних баз даних (Scopus / Web of Science )
Кожна стаття супроводжується 2-ма списками джерел: 1. Список використаних джерел (складені за абеткою, відповідають оригінальній мові джерела). 2. Транслітерований латиницею список літератури із заголовком References (література не перекладається, а пишеться другий варіант латинськими літерами).
10. Після списку літератури зазначається дата надходження до редколегії з вирівнюванням за правим краєм: Надійшла до редколегії 09.04.2019 (Arial, 7 pt, напівжирний, розрядка 1 pt).
11. В кінці тексту подається російською та англійською мовами прізвище, перший ініціал автора (-ів), установа, місто, країна, назва статті та анотація. Анотація російською від 1800 знаків (від 250 слів однією мовою). Анотація англійською від 3000 знаків (від 300 слів однією мовою). Оскільки наше видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
12. Формули подаються тільки за допомогою редактора формул Microsoft Equation (шрифт основних літер – Times New Roman, 10 pt, латинські символи – курсивом, грецькі – прямі).
13. У роботі має бути не більше однієї таблиці! Таблиці створювати лише засобами Microsoft Word. Таблиці не повинні виходити за межі тексту. Вирівнюються по центру. Усі таблиці повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом). На всі вміщені таблиці мають бути посилання у тексті.
14. У роботі має бути не більше одного рисунка! Рисунки подаються у форматі JPEG або робляться засобами Microsoft Word чи Excel. Рисунки мають бути виключно чорно-білими. Текст рисунку повинен бути доступним для редагування. Рисунок вставляється у документ „в тексте” (тобто не розміщується поверх тексту). Рисунок не повинен виходити за межі тексту. Вирівнюється по центру. Усі рисунки повинні мати підписи (знизу від рисунка окремим абзацом). Назви не повинні бути елементом рисунку. Скановані рисунки мають бути виконані лише засобами PhotoShop, не менше 300 dpi, бути чіткими, контрастними. Рисунок очистити від „бруду” (крапок, штрихів і т.п.) засобами PhotoShop. Всі текстові елементи повинні бути нанесені лише засобами Microsoft Word. Усі рисунки вставляються через меню „Вставка”, опція „Об’єкт”, опція „Рисунок Microsoft Word”, куди вставляється рисунок. Написи додаються за допомогою панелі інструментів „Малювання” (Arial, 8 pt, напівжирний).
15. В усьому тексті статті перед прізвищем вченого зазначається лише перший ініціал. Між ініціалом та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).
16. Кожна абревіатура вводиться у текст у дужках після першого згадування відповідного словосполучення.
17. Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) та скорочення млн, млрд писати без крапки. Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру ставити нерозривний пробіл.
18. Супровідний лист автора до редколегії та текст статті у форматі DOC/DOCX надсилаються на офіційну пошту редколегії geovisnyk.knu@gmail.com. Для аспірантів та пошукувачів обов’язковою додається рецензія наукового керівника.
19. Завершальна частина:
Відомості про автора (авторів) (ПІБ повністю, вчене звання, ступінь, місце роботи/навчання, посада, рекомендується вказувати наявні сторінки ResearhGate, ORCID, SSRN, Microsoft Academic), адреса для листування, контактний телефон.
Автори зобов’язуються повідомляти редакцію про джерела фінансування їх публікації, а також внесок науково-дослідних установ, товариств та інших організацій у проведення дослідження. Також надається інформація про будь-які гранти, отримані на підтримку науково-дослідної роботи. Будь-які подяки наводяться теж наприкінці статті.

УВАГА! Етичні зобов’язання авторів
Статті, які надходять до редакційної колегії, не повинні одночасно перебувати на розгляді у будь-якому іншому журналі та не повинні бути опубліковані у інших виданнях у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді. Надіслані матеріали проходять перевірку на плагіат, підставне та гостьове авторство.
Автори опублікованих статей несуть повну відповідальність за оригінальність та авторську автентичність опублікованих творів і захищеність прав інтелектуальної власності на твір, за підбір і точність наведених фактів, цифр, цитат, географічних назв, власних імен людей, повноту і достовірність наведених матеріалів, посилань на літературні джерела та інших відомостей.
Редакційна колегія Вісника може не поділяти думку авторів та не несе відповідальності за зміст статей.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 911.3

 В.Кравець, асист.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
 О.Яфімович, к.екон. н., асист.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ЇЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

  [1800 знаків, 250 слів] Розглянуто особливості формування міської земельної ренти. Висвітлено історичні етапи розвитку наукових знань про ренту міських поселень. Виділено характерні риси диференціальної, абсолютної та монопольної ренти. Проаналізовано особливості формування земельної ренти в різних функціональних поясах міста. Досліджено характер впливу земельної ренти на розміщення промислових підприємств, об’єктів торгівлі та інших закладів сфери послуг і житлової нерухомості міста. Розкрито механізми формування ціни на землю, методику і методи її розрахунків, характер впливу на економічну ефективність виробництва.
  Ключові слова: земельна рента, місто, розміщення промислових підприємств, розміщення житлової нерухомості, розміщення закладів торгівлі та сфери послуг.

(ТЕКСТ СТАТТІ)
Актуальність дослідження / Постановка проблеми (обґрунтувати перспективи та важливість дослідження)
Аналіз останніх досліджень і публікацій (не простий перелік списку джерел через вираз «питання досліджували…», а саме аналіз останніх та актуальних джерел з даної тематики, рівень вивченості питання дослідниками у відповідній сфері дослідження)
Мета (завдання) дослідження
Методика та методологія (де не просто перераховані методи, а розкрито алгоритм їх використання)
Виклад основного результатів дослідження
Висновки (наукова новизна та перспективи дослідження)

Список використаних джерел:

  1. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування : Монографія у 2 т. / Данилишин Б.М., Степаненко А.В., Ральчук О.М. – К.: Наукова думка, 2008. – Т.1 Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 389 с.
  2. Закон України “ Про класифікацію надзвичайних ситуацій ” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – №12: Законодавство України про надзвичайні ситуації. – К., 2002. – с. 20 – 23.
  3. Іщенко Г.Г. Динаміка і структура природно-техногенної безпеки крупного міста ( на прикладі м. Києва ). / Г.Г. Іщенко // Управління сучасним містом. – 2007. № 1-12(25-28). – С.74-83.
  4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 р.// Електронний ресурс. ‑ Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/annual_report/2008/content_1.ua.php?m=B5 [без крапки наприкінці]

References:

  1. Bezpeka rehioniv Ukrainy i stratehiia yii harantuvannia : Monohrafiia u 2 t. / Danylyshyn B.M., Stepanenko A.V., Ralchuk O.M. – K.: Naukova dumka, 2008. – T.1 Pryrodno-tekhnohenna (ekolohichna) bezpeka. – 389 s.
  2. Zakon Ukrainy “ Pro klasyfikatsiiu nadzvychainykh sytuatsii ” // Biuleten zakonodavstva i yurydychnoi praktyky Ukrainy. – 2002. – №12: Zakonodavstvo Ukrainy pro nadzvychaini sytuatsii. – K., 2002. – s. 20 – 23.
  3. Ishchenko H.H. Dynamika i struktura pryrodno-tekhnohennoi bezpeky krupnoho mista ( na prykladi m. Kyieva ). / H.H. Ishchenko // Upravlinnia suchasnym mistom. – 2007. № 1-12(25-28). – S.74-83.
  4. Natsionalna dopovid pro stan tekhnohennoi ta pryrodnoi bezpeky v Ukraini u 2007 r.// Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://www.mns.gov.ua/annual_report/2008/content_1.ua.php?m=B5 [без крапки наприкінці]

 Надійшла до редколегії 16.10.2017

В.Кравец, асист.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, Украина
Е.Яфинович, к.экон.н., асист.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

  [1800 знаків, 250 слів] Рассмотрены особенности формирования городской земельной ренты. Освещены исторические этапы развития научных знаний о ренте городских поселений. Выделены характерные черты дифференциальной, абсолютной и монопольной ренты. Проанализированы особенности формирования земельной ренты в различных функциональных поясах города. Исследовано характер влияния земельной ренты на размещение промышленных предприятий, объектов торговли и других предприятий сферы услуг, а также жилой недвижимости города. Раскрыты механизмы формирования цены на землю, методику и методы ее расчетов, характер влияния на экономическую эффективность производства.
   Ключевые слова: земельная рента, город, размещения промышленных предприятий, размещение жилой недвижимости, размещение предприятий торговли и сферы услуг.

V.Kravets , Assistant
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
E.Yafinovych , PhD Economy, Assistant Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

 THE LAND RENT OF URBAN SETTLEMENTS AND ITS SOCIO-GEOGRAPHIC INVESTIGATIONS

   [3000 знаків, 300 слів] The features of the urban land rent development are disclosed.  The historical stages of urban settlements land rent investigations are explored. The typical features of differential, absolute as well as monopoly land rents are investigated. The features of land rent development in different functional zones of the city are analyzed. The influence of land rent on industrial enterprises location, trade and other services location as well as on residential real estate location in the city is investigated. The mechanisms of land rent cost formation, the methodology and methods of its calculations as well as the impact of land rent on enterprises’ economic efficiency are disclosed.
   Keywords: land rent, the city, industrial enterprises location, residential real estate location, trade and services location.


ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ

Книга одного автора: Конверський А.Є. Логіка : Підручник. – К., 2000.
Книга двох авторів: Горбаченко Т.Г., Піддубна С.М. Етно-конфесійна специфіка становлення християнської писемної культури / За ред. Т.Г. Горбаченко. – К., 2002.
Книга трьох авторів: Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки : Хрестоматія / За ред. B.I. Лубського. – К., 1999.
Книга чотирьох авторів: Лубський В.І., Предко О.І., Горбаченко Т.Г., ПІддубна С.М. Психологія релігії : Навч. посібник і хрестоматія. – К., 2002.
Книга без зазначення автора: Історія русів / За ред. І. Драча. – К., 1991.
Contemporary american poetry / Ed. by A. Poulin. – Boston, 1985.
Книга п’яти і більше авторів: Релігієзнавство: Підручник / В.І. Лубський, С.М. Бурлак, Л.Г. Вороновська та ін.; за ред. B.I. Лубського, B.I. Теремка. – К., 2000.
Збірники матеріалів наукових конференцій: Свобода віровизначення: Церква і держава в Україні: Матер. міжнар. наук. конф., Київ, 28–30 вер. 1994 p. – К., 1996.
Окремий том багатотомного видання: Рильський М.Т. Зібрання творів: У 20 т. Т. 15: Мистецтвознавчі статті. – К., 1986.
Полный православный богословский энциклопедический словарь : В 2 т. – М., 1992. – Т.1.
Andrea A. J., Overfield J.M. The human record: Sources of global history : In 2 vol. – N.Y., 1990. – Vol. 1.
Опис розділу з книги: Колодний A.M., Филипович Л.О. Релігія в контексті національного відродження України // Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – К., 1996.
Опис статей з енциклопедій: Фарисей / П.В. Іванов, Д.К. Павлов // Библейская энциклопедия : В 3 т. – М., 1991. – Т. 2.
Опис статей з наукових збірників: Дьюрем К. Перспективи релігійної свободи в дзеркалі сучасних правових реалій // Релігійна свобода. – 2000. – № 4.
Опис тез доповідей: Казанова X. Моделі відокремлення церкви від держави у США та Західній Європі // Свобода віровизначення. Церква і держава в Україні : Матер. міжнар. наук. конф., Київ, 1994. – К., 1996.
Опис статей із журналів: Иванов С. Из жизни Потапова : Роман // Новый мир. – 1983. – № 7. – С. 6–20.
Oven R. Declaration of mental independence // Amer. Atheist. – 1991. – Vol. 33, № 6. – Р. 3–8.
Опис статей із газет: Варна В. Опільська писанка: посаг на всі часи // Голос України. – 1992. – 11 вер.
Опис авторефератів: Чуйко В.Л. Реконструктивна рефлексія у філософії науки : Автореф. дис. … д-ра філос. наук. – К., 2001.
Опис архівних джерел: Звіт педтехнікумів України про стан навчальної роботи за 1927/28 pp. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 7, спр. 304, арк. 1–47.


Завантажити вимоги до оформлення статей одним файлом (.docx)