Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Оформлення статей

 1. УДК у першому рядку із вирівнюванням за лівим краєм (Arial, 8 pt, напівжирний).
 2. Перший ініціал та прізвище автора (-ів), науковий ступінь або посада (для тих, хто не має наукового ступеня) із вирівнюванням за правим краєм (Arial, 8 pt, напівжирний). Подається українською, російською та англійською мовами.
 3. Анотація українською та російською від 500 знаків (від 70 слів однією мовою) із застосуванням безособових конструкцій, наприклад: „Досліджено …”, „Розроблено …”, „Отримано … ” тощо (Arial, 8 pt, напівжирний курсив). Анотація англійською від 3000 знаків (від 300 слів однією мовою).
  Оскільки наше видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
 4. Назва статті (5-9 слів) подається ПРОПИСОМ з вирівнюванням по центру (Arial Black, 10 pt, звичайний). У назві не використовувати словосполучення типу „Дослідження питання …”, „Деякі питання …”, „Проблеми …”, „Шляхи …” тощо. Перед назвою статті та після неї пропускається один рядок
 5. Текст статті набирається виключно у форматі А4 (210*297 мм) книжкової орієнтації, вирівнюється за шириною. Шрифт: Arial, 9 pt, інтервал 1,0. Поля: верхнє 2,54, нижнє 2,0, ліве 1,8, праве 1,8 см. Переплетіння: 0. Від краю до колонтитула верхнього та нижнього по 1,7 см. Абзац – 0,5 см. Жодних відступів перед і після абзацу не повинно бути. Не використовувати стильову розмітку. Сторінки не нумерувати.
 6. Обсяг статті не повинен перевищувати 7 сторінок(1,1 д.а.) для авторів із науковим ступенем доктора наук, 6-5 сторінок(0,7 д.а.) – кандидатів наук, 5-4 сторінки (0,5 д.а.) – без наукового ступеня.
 7. У тексті не допускається наявність зносок та посторінкових посилань. Посилання на першоджерела подаються у квадратних дужках: [1], або [1; 6], або [1, с. 5], або [4, с. 5; 7, с 10-11]. Не подавати розгорнутих посилань (типу: Іваненко А.В. Вступ до фаху. – К., 2003. – С. 15).
 8. Усі цитати подавати українською мовою й обов’язково супроводжувати посиланням на джерело і конкретну сторінку.
 9. Список літературиподається з наскрізною нумерацією з абзацу за абеткою (Arial, 7 pt, звичайний). Прізвища та ініціали авторів виділяються курсивом. Назву видавництва та кількість сторінок не зазначати.

Кожна стаття супроводжується 2-ма списками літератури: 1. Список літератури мовою статті. 2. Транслітерований латиницею список літератури із заголовком References (література не перекладається, а пишеться другий варіант латинськими літерами).

 1. Після списку літератури зазначається дата надходження до редколегії з вирівнюванням за правим краєм: Надійшла до редколегії 09.04.2017(Arial, 7 pt, напівжирний, розрядка 1 pt).
 2. В кінці тексту зазначаються прізвище, перший ініціал автора (-ів) та назва статті англійською мовою.
 3. Формули подаються тільки за допомогою редактора формул Microsoft Equation (шрифт основних літер – Times New Roman, 10 pt, латинські символи – курсивом, грецькі – прямі).
 4. У роботі має бути не більше однієї таблиці!Таблиці створювати лише засобами Microsoft Word. Таблиці не повинні виходити за межі тексту. Вирівнюються по центру. Усі таблиці повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом). На всі вміщені таблиці мають бути посилання у тексті.
 5. У роботі має бути не більше одного рисунка!Рисунки подаються у форматі JPEG або робляться засобами Microsoft Word чи Excel. Рисунки мають бути виключно чорно-білими.Текст рисунку повинен бути доступним для редагування. Рисунок вставляється у документ „в тексте” (тобто не розміщується поверх тексту). Рисунок не повинен виходити за межі тексту. Вирівнюється по центру. Усі рисунки повинні мати підписи (знизу від рисунка окремим абзацом). Назви не повинні бути елементом рисунку. Скановані рисунки мають бути виконані лише засобами PhotoShop, не менше 300 dpi, бути чіткими, контрастними. Рисунок очистити від „бруду” (крапок, штрихів і т.п.) засобами PhotoShop. Всі текстові елементи повинні бути нанесені лише засобами Microsoft Word. Усі рисунки вставляються через меню „Вставка”, опція „Об’єкт”, опція „Рисунок Microsoft Word”, куди вставляється рисунок. Написи додаються за допомогою панелі інструментів „Малювання” (Arial, 8 pt, напівжирний).
 6. В усьому тексті статті перед прізвищем вченого зазначається лише перший ініціал. Між ініціалом та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).
 7. Кожна абревіатура вводиться у текст у дужках після першого згадування відповідного словосполучення.
 8. Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) та скорочення млн, млрд писати без крапки. Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру ставити нерозривний пробіл.
 9. Текст повинен бути вичитаний автором. На одній сторінці може бути не більше 5 помилок.
 10. Текст статті подається в електронному (на диску) та у роздрукованому (один екземпляр) вигляді. Обов’язковою є наявність підпису автора на останній сторінці.
 11. Для аспірантів та пошукувачівобов’язковою умовою є підпис наукового керівника.
 12. В статті обов’язково повинні бути головні рубрики – Постановка проблеми, Аналіз останніх досліджень і публікацій, Мета (завдання), Виклад основного матеріалу, Висновки).
 13. Завершальна частина: Відомості про автора (авторів) (ПІБ повністю, місце роботи/навчання, посада, вчене звання, ступінь), адреса для листування, контактний телефон.

Увага! Якщо статті не відповідають вищезазначеним вимогам, до публікування у Віснику Київського університету (Серія Географія) вони не приймаються.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 911.3

Кравець В., асист.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

Яфімович О., канд.екон. наук, асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

 

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ЇЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

  Розглянуто особливості формування міської земельної ренти. Висвітлено історичні етапи розвитку наукових знань про ренту міських поселень. Виділено характерні риси диференціальної, абсолютної та монопольної ренти. Проаналізовано особливості формування земельної ренти в різних функціональних поясах міста. Досліджено характер впливу земельної ренти на розміщення промислових підприємств, об’єктів торгівлі та інших закладів сфери послуг і житлової нерухомості міста. Розкрито механізми формування ціни на землю, методику і методи її розрахунків, характер впливу на економічну ефективність виробництва.

  Ключові слова: земельна рента, місто, розміщення промислових підприємств, розміщення житлової нерухомості, розміщення закладів торгівлі та сфери послуг.

 (ТЕКСТ СТАТТІ)

   Вступ. Постановка проблеми дослідження. Розвиток суспільної географії визначається загальним історичним процесом, оскільки наука приймає відповідну як зовнішню так і внутрішню форму під дією загальносвітових інтелектуальних та внутрішньодержавних  соціально-економічних контекстів, її творення відбувається у конкретних історичних реаліях під впливом усіх інших соціальних і культурних явищ.

 

Список використаних джерел

 1. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування: Монографія у 2 т. / Данилишин Б.М., Степаненко А.В., Ральчук О.М.. – К.: Наукова думка, 2008. – Т.1 Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 389 с.
 2. Закон України “Про класифікацію надзвичайних ситуацій” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – №12: Законодавство України про надзвичайні ситуації. – К., 2002. – с. 20 – 23.
 3. Іщенко Г.Г. Динаміка і структура природно-техногенної безпеки крупного міста (на прикладі м. Києва)./ Г.Г. Іщенко // Управління сучасним містом. – 2007. № 1-12(25-28). – С.74-83.
 4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 р.// Електронний ресурс. ‑ Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/annual_report/2008/content_1.ua.php?m=B5.

References

 1. Bezpeka rehioniv Ukrainy i stratehiia yii harantuvannia: Monohrafiia u 2 t. / Danylyshyn B.M., Stepanenko A.V., Ralchuk O.M.. – K.: Naukova dumka, 2008. – T.1 Pryrodno-tekhnohenna (ekolohichna) bezpeka. – 389 s.
 2. Zakon Ukrainy “Pro klasyfikatsiiu nadzvychainykh sytuatsii” // Biuleten zakonodavstva i yurydychnoi praktyky Ukrainy. – 2002. – №12: Zakonodavstvo Ukrainy pro nadzvychaini sytuatsii. – K., 2002. – s. 20 – 23.
 3. Ishchenko H.H. Dynamika i struktura pryrodno-tekhnohennoi bezpeky krupnoho mista (na prykladi m. Kyieva)./ H.H. Ishchenko // Upravlinnia suchasnym mistom. – 2007. № 1-12(25-28). – S.74-83.
 4. Natsionalna dopovid pro stan tekhnohennoi ta pryrodnoi bezpeky v Ukraini u 2007 r.// Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://www.mns.gov.ua/annual_report/2008/content_1.ua.php?m=B5.

 Надійшла до редколегії 16.10.2017

Кравец В., асист.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы,

Яфинович Е., канд.экон.наук, асист.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

  Рассмотрены особенности формирования городской земельной ренты. Освещены исторические этапы развития научных знаний о ренте городских поселений. Выделены характерные черты дифференциальной, абсолютной и монопольной ренты. Проанализированы особенности формирования земельной ренты в различных функциональных поясах города. Исследовано характер влияния земельной ренты на размещение промышленных предприятий, объектов торговли и других предприятий сферы услуг, а также жилой недвижимости города. Раскрыты механизмы формирования цены на землю, методику и методы ее расчетов, характер влияния на экономическую эффективность производства.

  Ключевые слова: земельная рента, город, размещения промышленных предприятий, размещение жилой недвижимости, размещение предприятий торговли и сферы услуг.

 

Kravets V., Assistant Professor

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Yafinovych E., PhD, Assistant Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

 THE LAND RENT OF URBAN SETTLEMENTS AND ITS SOCIO-GEOGRAPHIC INVESTIGATIONS

   The features of the urban land rent development are disclosed.  The historical stages of urban settlements land rent investigations are explored. The typical features of differential, absolute as well as monopoly land rents are investigated. The features of land rent development in different functional zones of the city are analyzed. The influence of land rent on industrial enterprises location, trade and other services location as well as on residential real estate location in the city is investigated. The mechanisms of land rent cost formation, the methodology and methods of its calculations as well as the impact of land rent on enterprises’ economic efficiency are disclosed.

  Keywords: land rent, the city, industrial enterprises location, residential real estate location, trade and services location.


ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ

Книга одного автора: Конверський А.Є. Логіка : Підручник. – К., 2000.
Книга двох авторів: Горбаченко Т.Г., Піддубна С.М. Етно-конфесійна специфіка становлення християнської писемної культури / За ред. Т.Г. Горбаченко. – К., 2002.
Книга трьох авторів: Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки : Хрестоматія / За ред. B.I. Лубського. – К., 1999.
Книга чотирьох авторів: Лубський В.І., Предко О.І., Горбаченко Т.Г., ПІддубна С.М. Психологія релігії : Навч. посібник і хрестоматія. – К., 2002.
Книга без зазначення автора: Історія русів / За ред. І. Драча. – К., 1991.
Contemporary american poetry / Ed. by A. Poulin. – Boston, 1985.
Книга п’яти і більше авторів: Релігієзнавство: Підручник / В.І. Лубський, С.М. Бурлак, Л.Г. Вороновська та ін.; за ред. B.I. Лубського, B.I. Теремка. – К., 2000.
Збірники матеріалів наукових конференцій: Свобода віровизначення: Церква і держава в Україні: Матер. міжнар. наук. конф., Київ, 28–30 вер. 1994 p. – К., 1996.
Окремий том багатотомного видання: Рильський М.Т. Зібрання творів: У 20 т. Т. 15: Мистецтвознавчі статті. – К., 1986.
Полный православный богословский энциклопедический словарь : В 2 т. – М., 1992. – Т.1.
Andrea A. J., Overfield J.M. The human record: Sources of global history : In 2 vol. – N.Y., 1990. – Vol. 1.
Опис розділу з книги: Колодний A.M., Филипович Л.О. Релігія в контексті національного відродження України // Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – К., 1996.
Опис статей з енциклопедій: Фарисей / П.В. Іванов, Д.К. Павлов // Библейская энциклопедия : В 3 т. – М., 1991. – Т. 2.
Опис статей з наукових збірників: Дьюрем К. Перспективи релігійної свободи в дзеркалі сучасних правових реалій // Релігійна свобода. – 2000. – № 4.
Опис тез доповідей: Казанова X. Моделі відокремлення церкви від держави у США та Західній Європі // Свобода віровизначення. Церква і держава в Україні : Матер. міжнар. наук. конф., Київ, 1994. – К., 1996.
Опис статей із журналів: Иванов С. Из жизни Потапова : Роман // Новый мир. – 1983. – № 7. – С. 6–20.
Oven R. Declaration of mental independence // Amer. Atheist. – 1991. – Vol. 33, № 6. – Р. 3–8.
Опис статей із газет: Варна В. Опільська писанка: посаг на всі часи // Голос України. – 1992. – 11 вер.
Опис авторефератів: Чуйко В.Л. Реконструктивна рефлексія у філософії науки : Автореф. дис. … д-ра філос. наук. – К., 2001.
Опис архівних джерел: Звіт педтехнікумів України про стан навчальної роботи за 1927/28 pp. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 7, спр. 304, арк. 1–47.


Завантажити вимоги до оформлення статей одним файлом (.docx)