Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АСПИРАНТСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УКРАИНЕ

Трусий Е.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

Аннотация:

Рассмотрены территориальную организацию аспирантской подготовки в Украине. Охарактеризованы особенности распределения аспирантов между министерствами и ведомствами. Освещены особенности подготовки кадров в различных науках. Прослежена тенденция подготовки кадров. Проанализирована система подготовки кадров в разрезе экономико-географических районов. Проведен анализ показателей деятельности аспирантуры за 2000-2010 гг.

Ключевые слова:

наука, научный потенциал, научные учреждения, научные кадры, аспирантура

Язык:

украинский

Ссылки:

1. Бєсов В.М. Історія науки і техніки з найдавніших часів до кінця ХХ ст.: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Харківський державний політехнічний ун-т. – Х., 2000. – 252 с. 2. Дубина О.М. Територіальна організація підготовки наукових кадрів в Україні // Економічна та соціальна географія. – 2004. – Вип. 55. – С. 225-237. 3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / І.В.Калачова та ін. Державний комітет татистики України. – К., 2011. 4. Наукові установи України: Довідник / Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). – К., 1998. – 137 с. 5. Науково-технічний потенціал України та сучасні проблеми глобалізації науково-технічної сфери / О.П. Зінченко, В.П.Ільчук, Л.Ф. Радзієвська, В.М.Євтушенко. – К.: НДІСЕП, 2004. – 77 с. 6. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К.: Академвидав., 2004. – 2008 с.

Скачать (.pdf)

Рекомендуем цитировать эту статью так:

Trusij, O. (2013). Тerritorial organization of graduate training in Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 45-47 (in Ukrainian, abstr. in English).