Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

MODERN TRENDS IN MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY COMPANY TRAVEL

Zarya І.

National aviation university, Kiev, Ukraine

Abstract:

Substantiates the main directions of the study of economic security of the tourist enterprise. The basic approach to the interpretation of the definition of “economic security”. The factors that should determine the vector of the basic provisions of the economic security of the tourist business. A number of effective measures to counter the negative impacts of socio-economic processes that affect the internal and external activities of the tourism enterprises and require constant monitoring and improvement.

Keywords:

travel business, economic security, social and economic processes, management of economic security, the security state of enterprise

Language:

ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.12

References:

  1. 1.Al’kema V. Teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku systemy ekonomichnoyi bezpeky lohistychnykh utvoren’: Naukova dopovid’ [Theoretical and methodological foundations of economic security logistics system entities: Research Report], Kyiv, 2010 [in Ukrainian]
  2. Tokar V. Innovatsiyno-investytsiyna diyal’nist’ promyslovykh pidpryyemstv ta ekonomichna bezpeka Ukrayiny: Monohrafiya [Innovation and investment activities of industrial and economic security of Ukraine: Monograph], Kyiv, 2013 [in Ukrainian]
  3. Kozachenko H., Ponomar’ov V., Lyashenko O. Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: sutnist’ ta mekhanizm zabezpechennya [The economic security of the enterprise: the nature and mechanism to ensure],Kyiv, 2003 [in Ukrainian]
  4. Franchuk V. Shlyakhy zabezpechennya bezpeky sotsial’no-ekonomichnykh system [Ways to ensure the safety of socio-economic systems], Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny: Zb. nauk.-tekhn. prats’, 2009, Issur 19, pp. 237-241 [in Ukrainian]
  5. Burkal’tseva D. Instytutsional’ne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny: monohrafiya [Institutional economic security of Ukraine: monograph], Kyiv, 2012 [in Ukrainian]
  6. Malyuta L. , Pohaydak O. Osoblyvosti orhanizatsiyi ta zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva y pidpryyemnytstva v umovakh suspil’nykh transformatsiy [Features of the organization and ensuring economic security and business in terms of social transformations], Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual’noyi vlasnosti, 2012, Issue.1, Vol. 3 [in Ukrainian]
  7. Shlemko V., Bin’ko I. Ekonomichna bezpeka Ukrayiny: sutnist’ i napryamky zabezpechennya [The economic security of Ukraine: the nature and direction of providing], Kyiv, 1997 [in Ukrainian]
  8. Boryms’ka K. Ekonomichna bezpeka derzhavy y pidpryyemstva: vyznachennya zmistu ponyat’ [The economic security of the state and the enterprise: definition of the content concepts], Visnyk ZhDTU, 2012, Issue 4 [in Ukrainian]
  9. Moshens’kyy S. Formuvannya ta rozvytok katehoriyi «ekonomichna bezpeka derzhavy» v ekonomichniy nautsi ta praktytsi [Formation and development of the category of “economic security” in economic science and practice] Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters’koho obliku, kontrolyu i analizu, 2008, Issue 2 (11) [in Ukrainian]

Download (.pdf)

Suggested citation:

Zarya, І. (2015). Modern trends in management of economic security company travel. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (63), 47-49 (in Ukrainian, abstr. in English).