Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІЙ ЯК НАПРЯМ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Олійник Я., Запотоцький С.

Анотація:

Визначено основні складові формування конкурентоспроможності території. Обґрунтовано застосування територіально-просторового аналізу як засобу оцінки територіальної конкурентоспроможності, аналізу каркасу території й обґрунтування перспективних напрямів розвитку його елементів. Проведено оцінку конкурентоспроможності районів Черкаської області, визначено типи районів області за рівнем конкурентоспроможності. На основі отриманих результатів виділено вузол та центри економічного зростання області, охаратеризовано перспективи покращення їх конкурентних позицій.

Ключові слова:

конкурентоспроможність території, каркас території, конкурентні переваги, міжрегіональна конкуренція, регіональна конкурентоспроможність

Посилання:

1. Багров Н.В. География в информационном мире. – К. : Либідь, 2005. – 182 с. 2. Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность российских регионов в условиях глобализации / Томский межрегиональный ин-т общественных наук. – М. : ТЕИС, 2004. – 526 с. 3. Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. / А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. – К. : Легальний статус, 2011. – 252 с. 4. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1996. – 231 с. 5. Ровенчак І.І. Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження : монографія /І.І. Ровенчак. – Львів : ЛНУ, 2008. – 240 с. 6. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії: Монографія. – Львів: Львівський нац. ун-тет, 2001. – 744 с. 7. Harvey D. Justice, Nature and the Geography of Difference / David Harvey. – N–Y: Wiley-BlackweU, 1996. – 480 p.8. Isard W. Reflections on the relevance of integrated multiregion models: Lessons from Physics / Walter Isard // Regional Science and Urban Economics / provided by the Department of Business, Economics, Statistics and Informatics at University; Edited by D.P McMillen and Y Zenou. – 1986. – Vol. 16. – issue 2. – P.165-180.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliynyk, Ya., Zapototskiy, S. (2012). Тhe competitiveness of the territory as the direction of social-geographical investigation. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 33-38 (in Ukrainian, abstr. in English).