Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Олійник Я., Кононенко О., Мельничук А.

Анотація:

Визначено основні особливості систем природокористування як об’єкту дослідження. Проаналізовано основні методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування: політико-економічний, соціальний, геоекологічний та історико-географічний Охарактеризовано теорії та концепції, методи дослідження, що використовуються в рамках методологічних підходів. Розроблено базові положення історико-географічного методологічного підходу як основного при дослідженні трансформації систем природокористування. Особливу увагу приділено методу історико-географічних зрізів.

Ключові слова:

методологічний підхід, метод дослідження, теорія, система природокористування

Посилання:

1. Багров М.В. Стало-ноосферний розвиток регіону. Проблеми. Ви- рішення. / Микола Багров. – Сімферополь, Доля, 2010. – 208 с. 2. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы : научное издание: пер. с англ. / Дж. Касти; ред. пер.: Ю.П. Гупало, А.А. Пионтковский. – Москва: Мир, 1982. – 216 с. 3. Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України: автореф. дис. На здобуття наук. Ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 “Конструктивна географія” / О.Ю. Гродзинська. –К., 2009. – 20 с. 4. Ендерс Альфред. Економіка навколишнього середовища. Вступ / Пер. з нім. – К.: Либідь, 1995. – 168 с. 5. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. / В.С. Жекулин. – Л.: Наука, 1982. – 225 с. 6. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки / А.Г. Исаченко. – М.: Академия, 2004. – 400 с. 7. Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку / Костянтин Мезенцев. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 253 с. 8. Олійник Я.Б. Вступ до соціальної географії / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Знання, 2000. – 204 с. 9. Олішевська Ю.А. Геоекологічне районування: теоретико-методичний та практичний аспекти / Юлія Олішевська. – К.: Сталь, 2009. – 244 с. 10. Топчієв О.Г. Методологічні трансформації географії в інформаційному суспільству / Олександр Топчієв // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. Наук. Праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008. – Т. І. – 322 с. 11. Bertalanffy L. von. General System Theory – A Critical Review // General Systems. Vol. VII. 1962. P. 1–20. 12. Renn Ortwin. A regional concept of qualitative growth and sustainability: a pilot project for the German state of Baden-Wuerttemberg. – Stuttgart: Akad. fuer Technikfolgenabschuetzung in Baden-Wuerttemberg, 1995. – IX, 47 p. – Eng. – (Original language – DT). 13.Tansley, A.G. The early history of modern plant ecology in Britain. Journal of Ecology. – Vol. 35, No. 1/2, Dec., 1947. – 130-137.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliynyk, Ya., Kononenko, O., Melnychuk, A. (2012). Methodological appoaches to study the formation and development of the regional systems of natural resourse management. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 20-24 (in Ukrainian, abstr. in English).